Ma na celu zabezpieczenie wierzyciela przed przedawnieniem należności. Przy sprawach należycie udokumentowanych proponujemy szybkie postępowanie sądowe. W trakcie procesu pełnomocnicy procesowi (adwokat lub radca prawny) sporządzają i wnoszą w imieniu Klienta (wierzyciela) pozwu, jako pierwszego pisma procesowego w sprawie o zapłatę.

W przypadku, gdy dłużnik złoży sprzeciw lub zarzuty, zostaje złożona stosowana odpowiedź (odpowiedź na sprzeciw / na zarzuty / pismo zawierające ustosunkowanie się do odpowiedzi na pozew) w formie pisma procesowego zatwierdzonego i podpisanego przez adwokata lub radcę prawnego. Rozprawy są wyznaczane w krótkich terminach.

Skarga Pauliańska - rodzaj powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną (np. sprzedaż nieruchomości dla osób bliskich lub trzecich). Skargę wierzyciel ma prawo złożyć, jeżeli dłużnik wyzbywa się majątku na szkodę wierzyciela.

Zgłoszenie do prokuratury - w przypadku istnienia ku temu podstaw (przestępstwo, wyłudzenie, oszustwo, kradzież) składamy wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Pozwala na dochodzenie roszczeń bez opłat sądowych.

Nasza Kancelaria na każdym etapie procesu w pełni realizuje zasadę kontradyktoryjności, nie dając dłużnikowi pola do podważania zasadności kwoty dochodzonej pozwem.

Nie trać czasu na samodzielną i nierówną walkę.
Zaufaj profesjonalistom i naszemu doświadczeniu.

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości