W ramach świadczonych usług, przygotujemy optymalne podatkowo strategie inwestycyjne oraz scenariusze restrukturyzacji kapitałowych i biznesowych dla naszych Klientów. Stworzenie dobrej strategii wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz oraz uwzględnienia specyfiki przedsiębiorcy.

Przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych – zarówno kapitałowych, jak i biznesowych – w zgodzie z obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz normami prawa cywilnego i handlowego, pozwala na implementowanie rozwiązań obniżających koszty dla przedsiębiorców. Dzięki temu, projekty te zyskują na rentowności i atrakcyjności.

Oferujemy usługi w następującym zakresie:

 • Wykonujemy wyczerpującą analizę pod względem kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej przedsiębiorstwa (due diligence),
 • Zapewniamy odpowiedni wybór metody konsolidacji przedsiębiorstw, rozliczenia transakcji zbycia udziałów, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • Opracowujemy projekty zmian w funkcjonowaniu spółki,
 • Negocjujemy pomiędzy stronami transakcji zainteresowanymi dalszymi losami przedsiębiorstwa,
 • Opracowujemy projekty zmian w kapitale oraz w strukturze własnościowej spółek handlowych,
 • Proponujemy reorganizację kompetencji na stanowiskach pracy.

Fuzje, podział, przekształcenia

Procesy łączenia, podziału, przekształcania oraz przejęcia spółek należy przygotowywać z dbałością o szczegóły i przy wsparciu ekspertów. W DDG przeprowadzaliśmy te procesy wielokrotnie. Prawnicy przygotują wszelkie formalności, zaplanują cały proces i będą Cię informować na każdym etapie realizacji. Nasi partnerzy będący doświadczonymi doradcami podatkowymi opracują optymalne rozwiązania dopasowane do Twojego biznesu.

Fuzja spółek może się odbyć na dwa sposoby:

 1. łączenie przez przejęcie, w efekcie którego jedna spółka wnosi cały swój majątek do innej w zamian za określone korzyści (udziały lub akcje),
 2. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki (przez inkorporację), dzięki któremu powstaje całkiem nowa spółka, która „dostaje” majątki obu łączących się spółek w zamian za udziały lub akcji nowej spółki.

W zależności od tego, czy proces łączenia dokonywany jest tylko w ramach spółek kapitałowych, czy też z udziałem spółek osobowych, modyfikacjom ulegają kwestie formalne, od których zależy skuteczność danej fuzji. 

Podział spółek  możliwy jest tyko w odniesieniu do spółek kapitałowych i podlega dość restrykcyjnym wymogom.

Mając na względzie doniosłość wszystkich przewidzianych prawem warunków, podejmujemy się doradztwa i kompleksowej analizy naszych Klientów, celem wybrania jednej z czterech możliwych dróg podziału spółki:

 1. podział przez przejęcie, (cały majątek spółki jest przenoszony na inne spółki, które oferują wspólnikom dzielonej spółki udziały lub akcje),
 2. podział przez zawiązanie nowych spółek (powstają nowe spółki, które otrzymują majątek dzielonej, a w zamian oferują udziały bądź akcje),
 3. podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki (cały majątek spółki dzielonej przechodzi na spółkę istniejącą i nowopowstałą),
 4. podział przez wydzielenie (część majątku spółki dzielonej jest przenoszony na spółkę istniejącą lub nowopowstałą).

Za niewątpliwą zaletę podziału spółek należy uznać brak konieczności przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. 

 • Przekształcenie spółki cywilnej, jawnej lub jednosobowej działalności gospodarczej w spółkę  prawa handlowego umożliwia zmianę dotychczasowej formy prawnej przedsiębiorstwa na taką, która pozwoli osiągnąć optymalne korzyści, w szczególności przejęcie zobowiązań starych podmiotów przez nowe. Nasi eksperci każdorazowo przeprowadzają analizę podmiotu, biorąc pod uwagę m.in.: zakres odpowiedzialności jej przedstawicieli, koszty prowadzenia działalności czy możliwości rozwoju.  W efekcie klient otrzymuje zreorganizowane prawnie i finansowo przedsiębiorstwo, co znacząco zwiększa skuteczność założonych celów biznesowych.

Upadłość spółki

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom stojącym w obliczu grożącej lub już istniejącej niewypłacalności. Zapewniamy pełen zakres usług obejmujący aspekty prawne, finansowe i podatkowe. Wykonujemy audyt finansowy, którego celem jest określenie kondycji finansowej firmy, wskazujemy w jakim terminie należy zgłosić wniosek upadłościowy. Jest to niezwykle istotne, gdyż spóźniony wniosek o ogłoszenie upadłości może przyczynić się do pociągnięcia do odpowiedzialności wspólników albo osób wchodzących w skład organów spółek za szkodę wyrządzoną wskutek nieterminowego zgłoszenia wniosku o upadłość.

Likwidacja spółki

Likwidacja danej działalności, spółki osobowej czy kapitałowej zwykle nie jest zakończeniem planowanym przez przedsiębiorców. Wielokrotnie jest jednak najlepszym wyjściem: pozwala na zatrzymanie zadłużania się, ochronę majątku czy pozawala zakończyć destruktywny konflikt wspólników. Pozostałe i uwolnione w ten sposób aktywa można zaangażować w nowe inicjatywy . Umiejętność prawidłowej oceny stanu zadłużenia spółek stanowi warunek bezwzględny dla prawidłowego przeprowadzenia procesu zaspokojenia wierzycieli i uniknięcia możliwości wyniknięcia z tego dalszych, negatywnych konsekwencji.


Firma DDG to gwarancja najwyższego standardu usług oraz rzetelnego przygotowania planu likwidacji. Służymy wsparciem począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez skrupulatny wybór optymalnej ścieżki postępowania, przygotowanie przedsiębiorstwa i zarządu do postępowania poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po czynności w toku postępowania upadłościowego, oraz negocjacje z wierzycielami w ramach upadłości układowej.


Zajmujemy się przygotowywanie i opracowywaniem projektów wniosków o ogłoszenie upadłości:

 • likwidacyjnej, której następstwem jest sprzedaż całego majątku przedsiębiorcy i następnie zaspokojenie jego wierzycieli,
 • układowej, która pozwala na dalsze prowadzenie biznesu, przy jednoczesnym wymogu zawarcia z wierzycielami stosownego układu co do zasad i sposobu ich zaspokojenia.

 

W zakresie usług związanych z likwidacją podmiotów oferujemy:

 • Szacowanie konieczności likwidacji (analiza ekonomiczna-audyt),
 • Przygotowanie planu likwidacji,
 • Minimalizujemy odpowiedzialność osobistą zarządu,
 • Podpowiadamy jak w pełni zabezpieczyć majątek firmy,
 • Wskazujemy koszty likwidacji i możliwych zysków, w tym symulacje finansowo-rzeczowe,
 • Sugerujemy alternatywne rozwiązania: sprzedaż, dzierżawa, podział, restrukturyzacja,
 • Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu formalno-prawnym.

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości