Optymalizacja finansowa i podatkowa dla przedsiębiorstw.

AEV Group Sp. z o.o. ma zaszczyt przedstawić Państwu autorskie i sprawdzone rozwiązania obejmujące wyspecjalizowaną obsługę w obszarach doradztwa księgowego, podatkowego, transakcyjnego oraz prawnego.

Każdorazowo indywidualnie opracowujemy i wdrażamy szczegółowy plan optymalizacji działalności Państwa przedsiębiorstwa w zależności od potrzeb i kierunków rozwoju firmy oraz doradzamy w zakresie ograniczania zobowiązań podatkowych. Nasze działania ukierunkowane są na budowanie długookresowej strategii podatkowej dla Klienta. Dzięki temu będzie z wyprzedzeniem planować kwestie inwestycyjne czy ogólnie pojęte finanse, z uwzględnieniem obniżonych obciążeń podatkowych.
Wdrożenie proponowanego przez nas procesu optymalizacyjnego wraz z oszacowaniem planowanych korzyści; wsparcie w procesie restrukturyzacji zarówno od strony księgowo-rachunkowej, jak również podatkowej i prawnej, aż do zakończenia całego procesu pozwoli Państwu uzyskać oczekiwane rezultaty w krótkim czasie.

ZREDUKUJ KOSZTY W SWOJEJ FIRMIE!

Standard usługi:
Etap I – audyt optymalizacyjny– polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w następujących obszarach:

1. Sprzedaż i marketing – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Uproszczenia lub optymalizacji procesów,
 • Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów,
 • Optymalizacji strategii marketingowej,
 • Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing),
 • Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia,
 • Zmian koncepcji sprzedaży w celu jej uefektywnienia.

2. Finanse – analizy mają na celu zbadanie możliwości:

 • Poprawy warunków finansowania,
 • Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, zapasów,
 • Optymalizacji ewidencji kosztów,
 • Poprawy rentowności,
 • Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej,
 • Uproszczenia lub automatyzacji procesów,
 • Efektywnego planowania finansowego,
 • Przystosowania bilansowego w celu uzyskania finansowania.

3. Księgowość– analizy mają na celu:

 • Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości,
 • Weryfikację systemu ewidencji księgowej,
 • Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej oraz planowania,
 • Uproszczenie lub optymalizację procesów,
 • Budowanie długookresowej strategii podatkowej w celu minimalizacji zobowiązań podatkowych.

4. Podatki – analizy mają na celu:

 • Ograniczenie ryzyka podatkowego,
 • Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków,
 • Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami,
 • Uproszczenie lub optymalizację procesów,
 • Wdrożenie optymalnej struktury bilansowej oraz podatkowej przedsięwzięcia, przy minimalizacji ryzyka przeprowadzenia całego procesu.

5. Prawo – analiza ma na celu:

 • Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności,
 • Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi,
 • Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności,
 • Analizę możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta,
 • Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta.

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień – polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.

Realizacja:

1. Audyt optymalizacyjny

 • Spotkanie informacyjne przedsiębiorcy z naszymi konsultantami. Spotkanie ma na celu wskazanie przez przedsiębiorcę obszaru do audytu optymalizacji,
 • Omawiane są wspólne działania z konsultantami i podpisywana jest umowa o świadczenie usług doradczych, która reguluje przebieg audytu i określa zobowiązania oraz prawa obu stron dotyczące m.in.: zakresu prac, terminów, płatności oraz osób wyznaczonych do kontaktu,
 • Wizyta naszych konsultantów w siedzibie przedsiębiorcy. Spotkanie ma na celu zebranie danych i informacji o przedsiębiorstwie, które zostaną następnie poddane analizie i umożliwią zbadanie potencjału przedsiębiorstwa, potrzeb oraz możliwości w zakresie wdrożenia rekomendacji,
 • Analiza zebranego materiału i opracowanie sprawozdań. Powyższe analizy zostaną przygotowane w postaci pisemnego raportu,
 • Przedstawienie przedsiębiorcy wyników raportu wraz z rekomendacjami. Po zapoznaniu się z raportem przedsiębiorca zgłasza swoje ewentualne zastrzeżenia. Konsultanci weryfikują uwagi przedsiębiorcy i zasadne ujmują w raporcie,
 • Przekazanie przedsiębiorcy raportu z audytu optymalizacji w ostatecznej wersji.

 

2. Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień

 • omoc i doradztwo w procesie wdrażania w firmie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień z zakresu optymalizacji zarządzania finansami, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań przedsiębiorcy,
 • Nasi Konsultanci podejmują działania mające doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, jakim jest wdrożenie rekomendacji.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • Niższe podatki,
 • Dodatkowe fundusze na dynamiczny rozwój firmy,
 • Poprawa wskaźników i współczynników ocenianych przez analityków i banki,
 • Poprawa wiarygodności oraz zdolności kredytowej,
 • Zmniejszenie zadłużenia w stosunku do całkowitej wartości majątku (aktywów) spółki,
 • Zwiększenie wartości kapitałów własnych (aktywów netto),
 • Ujawnienie w bilansie realnych aktywów spółki, nie prezentowanych wcześniej.

Nasi Partnerzy gotowi są omówić wszelkie kwestie podczas indywidualnego spotkania – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny 513 243 945 bądź email: info@aevgroup.pl

Zminimalizuj podatki, zwiększ swój zysk i powiększ wartość firmy!

Działamy na terenie całego kraju napisz do nas!

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości